Garancia

TÁJÉKOZTATÓ

a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a kötelező jótállásról és a Furniture1 Kft. által vállalt önkéntes jótállásról

Hibát észlelt? Aggódik az összeállítás miatt? Ne aggódjon – minden problémát megoldunk! :)

Amennyiben bútora kicsomagolása után gyártási hibát vagy a szállítás során történt sérülést észlel – ne aggódjon. Kérjük, amennyiben lehetséges, fényképezze le a sérülést, és küldje el nekünk e-mailben az info@berryhome.hu e-mail címre. Így könnyebben és gyorsabban fogunk tudni Önnek segíteni. :)

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Furniture1 Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön, saját választása szerint, az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: - Javítás vagy csere kérése, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Furniture1 Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

- Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Furniture1 Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

- Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Furniture1 Kft. adott okot.

Ha hibát észlel, Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét Ön a Furniture1 Kft.-val szemben (Furniture1 Kft., Székhely: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11-15) érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Furniture1 Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fenti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ha termékszavatossági igényt érvényesít, Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Tájékoztatjuk, hogy termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Vannak azonban olyan esetek, amikor gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.

KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. A kötelező jótállás a vonatkozó jogszabályok által elrendelt jótállás (Erről rendelkezik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.)

A szerződéses (önkéntes) jótállás esetén nem a jogszabály kötelezi a Furniture1 Kft.-t jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor. Erről a következő pontban olvashat részletesen.

A Korm.rendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A fenti, kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítást, cserét, árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól.

A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését a Berryhome.hu vagy annak megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha Ön az üzembe helyezést a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikknek az Ön részére történő átadásának napja lesz.

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Furniture1 Kft. számára a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a Furniture1 Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Furniture1 Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Furniture1 Kft. részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Furniture1 Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Furniture1 Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ön, mint fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Furniture1 Kft.-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Furniture1 Kft. köteles tájékoztatni Önt a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy az Ön által átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Ön a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Furniture1 Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában a Furniture1 Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Furniture1 Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Furniture1 Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Furniture1 Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavítására a kijavítási igény Furniture1 Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor- az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Furniture1 Kft. köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Furniture1 Kft.-t terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a Ön által történő visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ha a jótállási jegyet nem bocsátották az Ön rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Jótállási igényét a Furniture1 Kft.-nél érvényesítheti. Kijavítás iránti igényét email-ben, a garanciális ügyintézőknek jelezheti az info@berryhome.hu email címen.

Mikor mentesül a Furniture1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól?

A Furniture1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, például:

 • ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Furniture1 Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,ű
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás (vis maior) okozta.

Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fenti, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A BERRYHOME.HU ÁLTAL VÁLLALT ÖNKÉNTES JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI

A Korm.rendeletben meghatározottakon túl a Furniture1.Kft alábbi önként vállalt jótállást (garanciát) biztosítja.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a termék színét és összetételét, amíg a kiszállítást végző munkatársunk a helyszínen tartózkodik. Amennyiben teljes mértékben elégedetlen bútorával, 365 napos visszavételi garanciánk keretében szinte minden esetben visszaküldheti azt – fontos számunkra, hogy minden vásárlónk elvárásainak megfeleljünk.

A Furniture1 Kft. által vállalt önkéntes, 24 hónapos jótállás

Amennyiben vissza szeretné küldeni a rendelt bútort, írjon nekünk e-mailt az info@berryhome.hu címre, vagy hívja a +36 1 550 7667 -as telefonszámot. Abban az esetben él a 24 hónapos szavatosság, ha ez idő alatt bármilyen, kellék- vagy termék károsodást észlel, annak ellenére, hogy rendeltetésszerűen használta a termékünket. Ezen időintervallumon belül, a termék sérüléséhez mérten, kellék vagy termékszavatosságot tudunk érvényesíteni. Ekkor Önt az elszállítás költsége nem terheli és amennyiben Ön a kiszállításnál igényelte a dobozok lakásba történő szállítását, a termék visszavételekor a webáruház ezt a költséget is visszatéríti.

A 24 hónapos jótállás érvényességének feltételei:

 • A bútor összeszerelése során a vevő követi a bútor összeszerelésére vonatkozó utasításokat;
 • A terméket rendeltetésszerűen használták és kezelték;
 • A garancia kiterjed a termék minőségének bármely sérülésére, amely a gyártó vagy a szállító hibájából fakad.

Ön elveszíti a fenti, ingyenes jótálláshoz való jogát a következő esetekben; - Ha nem tartotta be a bútor összeszerelésére és szállítására vonatkozó utasításokat - Ha a termék a vevő hibájából kifolyólag sérült;

 • Ha a hiba a vásárlás pillanatában fennállt, a vevőnek erről tudomása volt (pl. értékcsökkentett);
 • Ha a terméket házilag módosították;
 • Ha a bútor előre nem látható körülmények miatt sérült (vis major).

A Furniture1. Kft által önként vállalt jótállás esetén további információkra lehet szükség a termék csomagolásából, ezért javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást ne dobja ki, amíg a bútort össze nem szerelte.

A Berryhome.hu 365 napos visszavételi és pénzvisszafizetési garanciája

A Furniture1 Kft. webáruházban vásárolt bútort a vásárlás napjától számított 365 napon belül, bármilyen indoklás nélkül visszaküldheti, teljesen ingyen, és mi visszafizetjük a termék teljes vételárát, akkor is, ha a terméket kifogástalan állapotban vette át.

Kérjük, ne kezdje el a bútorok összeszerelését, amíg nem olvasta el az alábbi tájékoztatónkat:

A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, illetve fontos, hogy el sem kezdték összeszerelni. A terméknek az eredeti csomagolásában kell lennie. Sem a csomagolás, sem a ragasztószalag nem sérülhet. A csomagolást lezáró ragasztószalag óvatos felvágásával kibonthatja a dobozt.

A bútor összeszerelése előtt kérjük, figyelmesen vizsgálja meg azt: elégedett-e annak színével, minőségével, mivel nem tudjuk visszavenni azokat a bútorokat, amelyeket egyszer már összeszereltek.

Amennyiben elégedetlen a termékkel, és még nem kezdte meg az összeszerelést, tegye vissza az elemeket a dobozba úgy, ahogyan azok megérkeztek, és zárja vissza a dobozt a ragasztószalag segítségével.

Amennyiben a bútort áruhitellel vásárolta, nem tudja visszaküldeni nekünk, csupán a kiszállításkor utasíthatja vissza az átvételt. Kérjük, figyelmesen vizsgálja meg bútorát, és csak akkor írja alá az áruhitel szerződést, ha a termék megfelel az elvárásainak.

A Furniture1 Kft. minimum 24 hónapos garanciát vállal termékeire (amennyiben a gyártó nem biztosít ennél hosszabbat). A garancia a vásárlás napjától érvényes. A termék természetes használatból adódó kopása, értékcsökkenése, tulajdonságainak változása az idő folyamán természetes folyamat, és nem minőségbeli, minőségre visszavezethető hiányosság. A természetes fából készült bútorok anyagának változása, deformálódása, vagy a bútor színének elváltozása az idő folyamán nem tekinthető meghibásodásnak.

Aszavatosság időtartamán belül a Furniture1 Kft. minden egyéb természetű hibát, sérülést ingyen kicserél. Amennyiben panasszal kíván élni, írjon nekünk e-mailben az info@berryhome.hu címre, vagy hívja a +36 1 550 7667 - es telefonszámot.